JUDr. Juraj Kaščák - mediátor mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Juraj Kaščák
mediátor

zapísaný v Registri mediátorov MS SR, ev. č.: 709

telefón
+421 907 033 445

e-mail
kascak@mediator-trencin.sk

kancelária a korešpondenčná adresa
Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín

Čo je mediácia

Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov je na Slovensku upravená zákonom č. 420/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o mediácii“).

Spolu s arbitrážou, rozhodcovským konaním a rôznymi ďalšími formami riešenia konfliktu, spadá do kategórie alternatívnych spôsobov riešenia sporu. Na rozdiel od arbitráže, rozhodcovského konania, a predovšetkým súdneho konania, je však mediácia tzv. súhlasným procesom, v ktorom sporné strany dobrovoľne a slobodne hľadajú riešenie vlastného konfliktu.

Mediátor vystupuje v procese mediácie ako nestranná a nezaujatá osoba, ktorá sa stranám snaží pomôcť vo vyriešení ich sporu. Nejde teda o autoritatívne rozhodovanie sporov, v ktorom často dominuje konfliktnosť a tretia osoba určí, čo je a čo nie je správne, resp. ktorá zo strán má pravdu. Úloha mediátora je priviesť strany k ich vlastnému riešeniu, poskytnúť priestor na kontrolovaný proces, vedúci k zmiereniu a dohode. Mediátor nenavrhuje riešenie, iba vedie strany k tomu, aby navrhli vlastné. Ťažisko rozhodovania sa presúva na strany sporu, čo vedie k väčšiemu akceptovaniu výslednej dohody a k obojstrannej spokojnosti do budúcna.

Strany sporu nemožno prinútiť zúčastniť sa mediácie, nakoľko mediácia je dobrovoľná. Táto na prvý pohľad nevýhoda však v praxi vedie k tomu, že strany sú omnoho viac naklonené nájsť spoločnú reč a dospieť k obojstranne výhodnému riešeniu.

Mediácia je dôverný proces, na ktorom, na rozdiel od súdneho konania, nie je zúčastnená verejnosť a médiá. Všetky zúčastnené strany vrátane mediátora sú tiež viazané mlčanlivosťou, preto sa informácie o okolnostiach prípadu nešíria mimo mediačné sedenia. Z tohto dôvodu k mediácii často pristupujú ľudia, ktorým by súdne konanie, a s ním spojený mediálny tlak, mohlo istým spôsobom ublížiť, napríklad prehlbovaním traumatizujúceho zážitku, a pod. Niektoré štatistiky uvádzajú, že v USA a Kanade, krajinách s dlhou históriou mediácie, je mimosúdne vyriešených až 80% sporov.

Dalo by sa povedať, že mediácia je proces, zameraný do budúcnosti, namiesto do minulosti. Kým v súdnom konaní sa nosná časť konania – dokazovanie – zameriava na minulé veci, v mediácii sa minulosti venuje iba nevyhnutný čas a dôraz sa kladie na budúce spolužitie strán konfliktu. Toto zameranie sa prejavuje ako najväčšia výhoda v situáciách, v ktorých sú strany sporu „nútené“ spolu komunikovať aj po skončení sporu, typicky v susedských sporoch alebo v sporoch o výživné a starostlivosť o spoločné dieťa. Kým zo súdu strany odchádzajú často ešte vo väčšom konflikte, než s akým prišli, úspešná mediácia konflikt vyrieši a strany väčšinou nájdu spôsob, akým spolu budú môcť v budúcnosti lepšie komunikovať.

Medzi ďalšie výhody mediácie sa tiež môže zaradiť jej cenová a časová nenáročnosť. V porovnaní s „tradičným“ riešením konfliktov prostredníctvom súdu, sú náklady na mediáciu často minimálne. Navyše, pri schválení zmieru, týkajúceho sa už prebiehajúceho súdneho konania, súd stranám vráti pomernú časť už uhradeného súdneho poplatku v rozmedzí od 50% do 90% výšky poplatku.

Kedy využiť mediáciu

Mediácia spravidla prichádza na rad vtedy, ak už strany sú v dlhodobom konflikte, ktorý naozaj vážne ohrozuje ich schopnosť vzájomnej komunikácie a spolužitia. Súčasná situácia v súdnictve, kedy rozhodovanie sporov trvá často aj niekoľko rokov, robí zo súdu dlhý a traumatizujúci proces a častokrát neúnosne predlžuje konfliktný stav. Množstvo konfliktov zároveň nie je súdom jednoducho riešiteľných, pretože náklady na súdne konanie prevyšujú možnosti strán či hodnotu sporu. Ďalším faktorom, pre ktorý sa strany často rozhodnú pre mediáciu, je ten, že výsledok súdneho konania sa dá iba ťažko dopredu predvídať. Stáva sa, že následkom súdneho konania je nespokojnosť oboch strán s jeho výsledkom, kedy každá zo strán pociťuje intenzívny pocit nespravodlivosti. Tieto negatíva pri mediácii nehrozia.

Mediáciou je možné riešiť všetky „bežné“ medziľudské spory. Či už ide o spory a konflikty v rodine, susedské spory, spory o peniaze alebo o majetok. Mediáciou sa dokonca dajú riešiť aj spory, ktoré sú právne neriešiteľné, ako napríklad medziľudské vzťahy v rodine, na pracovisku, či v školskom prostredí.

Okrem týchto sporov sa mediáciou tiež dá riešiť väčšina mimoriadnych životných udalostí a sporov z nich vyplývajúcich, ako napríklad rozvod a s ním súvisiaca starostlivosť o deti po rozvode, výživné, či rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Mediácia sa dá použiť aj pri rôznych mimoriadnych občianskoprávnych nárokoch, akými sú napríklad náhrada škody, bolestné, odškodnenie vo veciach ochrany osobnosti, autorských práv, či dokonca náhrada škody, spôsobenej trestným činom.

Mediácia sa tiež úspešne uplatňuje u obchodných sporov, nárokov z vád diela, nárokov zo záruky, reklamácií, spotrebiteľských sporov, zamestnaneckých sporov, uplatnenia zmluvných pokút a sporov ohľadom dlžôb.

Medzi spory, ktoré nespadajú do oblasti mediácie, patria trestné činy (v zmysle odsúdenia páchateľa), správne delikty, sťažnosti na postup správneho orgánu a väčšina sporov so štátnymi inštitúciami (okrem sporov, v ktorých štátna inštitúcia vystupuje ako účastník občianskoprávneho alebo obchodneprávneho vzťahu).

 

Fázy mediácie

Proces mediácie sa dá rozdeliť do troch relatívne samostatných úsekov:

1.   Úvodná konzultácia

Je prvým kontaktom medzi stranou iniciujúcou mediáciu a mediátorom. V tejto fáze sa mediátor zameriava na vysvetlenie pojmu mediácia, procesu mediácie, snaží sa zistiť, prečo sa daná strana rozhodla pre mediáciu a iba veľmi okrajovo sa zaoberá samotným konfliktom. Táto fáza sa končí spísaním tzv. Iniciačnej dohody medzi iniciujúcou stranou a mediátorom.

2.   Iniciácia

Táto fáza spočíva v kontaktovaní druhej strany sporu mediátorom, v predstavení vôle prvej strany pokúsiť sa o mediáciu, vysvetlením podrobností o mediácii a dohodnutí sa na stretnutí ohľadom podpísania dohody o začatí mediácie. Podpísaním dohody o začatí mediácie oboma stranami a mediátorom, resp. odmietnutím mediácie druhou stranou, sa táto fáza končí. V tejto fáze tiež musí vzniknúť dohoda o odmene mediátora, a to ešte pred začatím samotnej mediácie.

 3.   Samotná mediácia

Podpísaním dohody o začatí mediácie oboma stranami a mediátorom a jej založením do knihy mediácií, vedenej mediátorom (resp. založením do Notárskeho Centrálneho Registra Listín, ak si to strany želajú) sa začína mediácia. Mediácia spočíva v konzultačných stretnutiach strán sporu za účasti mediátora. Podstatou mediácie je snaha o nájdenie obojstranne výhodného riešenia. Mediátor vystupuje ako moderátor diskusie. V záujme zlepšenia komunikácie je možné siahnuť po tzv. oddelenej mediácii, v ktorej mediátor vystupuje ako prostredník medzi stranami sporu, ktoré spolu nedokážu priamo komunikovať. Základnou požiadavkou na mediáciu je, aby mali obe strany sporu rovnaký a neprerušovaný čas na vyjadrenie a aby obe strany boli v procese rovnocenné.

Mediácia môže v zmysle zákona o mediácii skončiť týmito spôsobmi:

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,

i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

Po skončení mediácie môžu nastať procesné úkony, ktoré nadväzujú na mediačnú dohodu alebo iný spôsob skončenia mediácie. Typicky môže ísť napríklad o zapísanie dohody formou notárskej zápisnice alebo o schválenie dohody pred súdom alebo rozhodcovským súdom vo forme zmieru (toto schválenie väčšinou prebieha za pomerne krátky čas). Následky skončenej mediácie však najviac závisia od konkrétneho sporu a od konkrétnej dohody účastníkov mediácie.

Mediácia šetrí Váš čas a peniaze

Náklady na riešenie konfliktu bývajú často vysoké. Súdne poplatky, náklady na zastúpenie advokátom, znalecké posudky, rôzne pridružené náklady a príliš dlhá doba súdneho konania odradzujú mnohých ľudí od riešenia ich sporov. Mediácia je v tomto ohľade mimoriadne efektívna. Dobrovoľnosť a snaha dohodnúť sa vedú k tomu, že veľkú časť sporov sa podarí mediáciou vyriešiť už na druhom či treťom sedení. Úspora finančných nákladov je tiež nezanedbateľná, náklady na mediáciu si strany väčšinou rozdelia medzi sebou (naproti tomu pri súdnom konaní znáša strana, ktorá prehrala, často aj náklady víťaznej strany). Úspešná mediácia môže naviac viesť k zlacneniu už prebiehajúceho súdneho konania, pretože súd pri schválení zmieru vráti stranám pomernú časť už uhradených súdnych poplatkov v rozmedzí od 50% do 90% sumy.

Mediácia je v zmysle zákona o mediácii podnikaním a mediátorovi za výkon jeho činnosti prináleží odmena. Nižšie uvedený cenník je orientačný, výsledná cena mediácie je vždy predmetom dohody medzi stranami sporu a mediátorom.

Úvodná konzultácia:
Prvých 30 minút: zadarmo
Každých ďalších 30 minút: 10,- €;

Iniciačná fáza:
Paušálna náhrada kontaktovania druhej strany sporu: 30,- €;

 


Mediácia:

Spory, u ktorých sa nedá vyčísliť ich hodnota: 50,- € / hod.
Napríklad občianske spory, rodinné spory, spory o určenie výživného, susedské spory,...
   
Spory s vyčísliteľnou hodnotou sporu:
Ak je hodnota sporu do 2 000,- €;: 100,- € / hod.

Ak je hodnota sporu nad 2 000,- €;, závisí cena mediácie od výšky hodnoty sporu a pohybuje sa od 10% z hodnoty sporu do 3% z hodnoty sporu, resp. podľa dohody.

 

Poznámka:
Náklady na mediáciu nezahŕňajú súvisiace poplatky (napr. poplatky u notára, na príslušných úradoch, a iné) a reálne vynaložené náklady mediátora (cestovné náklady a iné). Cestovné náklady sa uhrádzajú iba pri cestách mimo mesto Trenčín, a to vo výške 0,30 € / km. V náhrade cestovných nákladov je zahrnutá aj náhrada za stratu času, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

Späť hore